Algemene verkoopsvoorwaarden.

 

 

 

 

1. Ondertekening van de bestelbon.

Door ondertekening van de bestelbon aanvaardt de cliënt de hier volgende algemene voorwaarden, die voorrang hebben op alle andere en in het bijzonder op die van de medecontractant. Elke afwijking gebeurt schriftelijk en wordt ondertekend door beide partijen.

2. Prijsoffertes.

Onze bestekken, offertes en kortingen zijn slechts bindend vanaf schriftelijke aanvaarding van de bestelling, tenzij een andere overeenkomst werd afgesproken tussen de partijen. Onze prijzen zijn BTW-exclusief en met vertrekpunt Braine-l'Alleud (België).

3. Risico's.

De goederen worden verzonden voor rekening en op verantwoordelijkheid van de destinataris, zelfs bij een franco levering.

4. uitvoeringstermijnen.

Leveringstermijnen in offerte of bestelbon worden ter goeder trouw gegeven en zijn informatief. De eventuele niet-nakoming ervan geeft geen recht op schadeloosstelling of nietig-verklaring van de bestelling door de medecontractant.
Zels indien strikte termijnen werden vastgelegd in de offerte, dan nog zijn wij hieraan niet gebonden indien de eventuele vertraging veroorzaakt wordt door derden of door de medecontractant zelf of indien de offerte onuitvoerbaar is geworden ten gevolge van een toeval of overmacht.
In dit laatste geval zal de bestelling nietig verklaard worden zonder schadeloosstelling van één van beide partijen.

5. Klachten.

Elke klacht moet ons schriftelijk gemeld worden binnen de 8 dagen die volgen op de levering van de goederen.

6. Betalingen.

Onze facturen worden uitgeschreven van zodra het bestelde materiaal ter beschikking is; zij dienen betaald te worden binnen de 30 dagen volgend op de datum van facturatie, tenzij hiervan schriftelijk werd afgeweken.
Niet-betaling van een factuur op de vervaldatum leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de betaling van een forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 15% op het te betalen bedrag, met een minimum van 61.97 €. Niet-betaling geeft ons, en alleen ons, het recht eenzijding het contract gedeeltelijk of geheel nietig te verklaren zonder dat de koper recht heeft op schadeloosstelling.
Daarbij wordt nog een interest van 1,5 % per maand op het op de vervaldag achterstallige bedrag gerekend, zonder dat dit een ingebrekestelling vereist.
De koper kan zich niet beroepen op een klacht om de betalling op de vastgestelde vervaldag te weigeren.
De geleverde goederen blijven het eigendom van Mecanic Systems N.V. tot volledige betaling door de koper.
De koper draagt alleen alle risico’s en kosten van verlies, diefstal, schade of vernieling van de geleverde goederen.
De koper verbindt zich ertoe de goederen, die eigendom blijven van de verkoper tot de betaling van de volledige som, niet te verkopen.

7. Verantwoordelijkheden.

Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de vervaardiging van de goederen volgens de instructies van de cliënt; bijgevolg wijzen wij elke verantwoordelijkheid af betreffende het gebruik door de cliënt van het geleverde goed..

8. Bevoegdheden.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Nijvel bevoegd.

GDPR

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming beter gekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation) in werking treden. Dit reglement heeft als doel de Europese burgers een betere controle te geven over hun persoonsgegevens, een
evolutie die Mecanic Systems SA als verantwoordelijk bedrijf steunt: Mecanic Systems SA belooft u in alle transparantie in te lichten over het gebruik van uw persoonsgegevens.
Omdat u in het verleden gebruik hebt gemaakt van onze diensten staat u in onze contactendatabase. Dit houdt in dat we u af en toe aanbiedingen en informatie over de diensten van Mecanic Systems SA sturen, hetzij omdat u een offerte of informatie hebt gevraagd, hetzij omdat we denken dat het u zou kunnen interesseren. Zoals voorheen reeds het geval was, wensen we volkomen transparant te zijn over dit gebruik van uw persoonsgegevens door Mecanic Systems SA en u de mogelijkheid te bieden om ons gebruik van uw persoonsgegevens te controleren.

Indien u geen speciale aanbiedingen of informatie over de diensten van Mecanic Systems SA meer wenst te ontvangen, laat het ons weten door een mail te sturen naar info@mecanic-systems.be
Het is van essentieel belang dat u ervan bewust bent dat uw persoonsgegevens nooit aan partners of derden doorgegeven zullen worden zonder uw expliciete toestemming.