Algemene verkoopsvoorwaarden.

 

 

 

1. Ondertekening van de bestelbon.

Door ondertekening van de bestelbon aanvaardt de cliënt de hier volgende algemene voorwaarden, die voorrang hebben op alle andere en in het bijzonder op die van de medecontractant. Elke afwijking gebeurt schriftelijk en wordt ondertekend door beide partijen.

2. Prijsoffertes.

Onze bestekken, offertes en kortingen zijn slechts bindend vanaf schriftelijke aanvaarding van de bestelling, tenzij een andere overeenkomst werd afgesproken tussen de partijen. Onze prijzen zijn BTW-exclusief en met vertrekpunt Braine-l'Alleud (België).

3. Risico's.

De goederen worden verzonden voor rekening en op verantwoordelijkheid van de destinataris, zelfs bij een franco levering.

4. uitvoeringstermijnen.

Leveringstermijnen in offerte of bestelbon worden ter goeder trouw gegeven en zijn informatief. De eventuele niet-nakoming ervan geeft geen recht op schadeloosstelling of nietig-verklaring van de bestelling door de medecontractant.
Zels indien strikte termijnen werden vastgelegd in de offerte, dan nog zijn wij hieraan niet gebonden indien de eventuele vertraging veroorzaakt wordt door derden of door de medecontractant zelf of indien de offerte onuitvoerbaar is geworden ten gevolge van een toeval of overmacht.
In dit laatste geval zal de bestelling nietig verklaard worden zonder schadeloosstelling van één van beide partijen.

5. Klachten.

Elke klacht moet ons schriftelijk gemeld worden binnen de 8 dagen die volgen op de levering van de goederen.

6. Betalingen.

Onze facturen worden uitgeschreven van zodra het bestelde materiaal ter beschikking is; zij dienen betaald te worden binnen de 30 dagen volgend op de datum van facturatie, tenzij hiervan schriftelijk werd afgeweken.
Niet-betaling van een factuur op de vervaldatum leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de betaling van een forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 15% op het te betalen bedrag, met een minimum van 61.97 €. Niet-betaling geeft ons, en alleen ons, het recht eenzijding het contract gedeeltelijk of geheel nietig te verklaren zonder dat de koper recht heeft op schadeloosstelling.
Daarbij wordt nog een interest van 1,5 % per maand op het op de vervaldag achterstallige bedrag gerekend, zonder dat dit een ingebrekestelling vereist.
De koper kan zich niet beroepen op een klacht om de betalling op de vastgestelde vervaldag te weigeren.
De geleverde goederen blijven het eigendom van Mecanic Systems N.V. tot volledige betaling door de koper.
De koper draagt alleen alle risico’s en kosten van verlies, diefstal, schade of vernieling van de geleverde goederen.
De koper verbindt zich ertoe de goederen, die eigendom blijven van de verkoper tot de betaling van de volledige som, niet te verkopen.

7. Verantwoordelijkheden.

Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de vervaardiging van de goederen volgens de instructies van de cliënt; bijgevolg wijzen wij elke verantwoordelijkheid af betreffende het gebruik door de cliënt van het geleverde goed..

8. Bevoegdheden.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Nijvel bevoegd.